Your are here: Online Shopping > Countries in the World > Thailand > Thailand Global Trade Statistics

Thailand Major Trade Partners
Global Exports by Thailand Market Value: 150,135 (millions) Last Updated: June, 2018
Rank Country (Exports To) Trade Value (thousands) Share (%) Growth (% 5yr)
1 Japan 19,127,594 12.74 NA
2 United States 19,087,874 12.71 NA
3 China 15,657,101 10.43 NA
4 Singapore 9,480,085 6.31 NA
5 Hong Kong 9,326,395 6.21 NA
6 Malaysia 9,321,497 6.21 NA
7 Indonesia 5,687,482 3.79 NA
8 Vietnam 4,644,805 3.09 NA
9 Netherlands 3,942,866 2.63 NA
10 United Kingdom 3,684,075 2.45 NA
11 South Korea 3,400,453 2.26 NA
12 Philippines 3,150,113 2.10 NA
13 India 3,095,878 2.06 NA
14 Germany 2,871,764 1.91 NA
15 United Arab Emirates 2,477,381 1.65 NA
16 Switzerland 1,818,213 1.21 NA
17 Cambodia 1,807,576 1.20 NA
18 Saudi Arabia 1,804,244 1.20 NA
19 Italy 1,746,758 1.16 NA
20 France 1,726,917 1.15 NA
21 South Africa 1,514,010 1.01 NA
22 Laos 1,429,878 0.95 NA
23 Belgium 1,403,466 0.93 NA
24 Canada 1,273,073 0.85 NA
25 Spain 1,176,680 0.78 NA
26 Brazil 1,123,761 0.75 NA
27 Burma (Myanmar) 1,095,777 0.73 NA
28 Turkey 989,282 0.66 NA
29 Russia 863,232 0.57 NA
30 Nigeria 818,199 0.54 NA
31 Mexico 771,795 0.51 NA
32 New Zealand 620,528 0.41 NA
33 Israel 602,100 0.40 NA
34 Czech Republic 546,257 0.36 NA
35 Egypt 544,996 0.36 NA
36 Iran 522,379 0.35 NA

 

Global Imports by Thailand Market Value: 150,959 (millions) Last Updated: June, 2018
Rank Country (Imports From) Trade Value (thousands) Share (%) Growth (% 5yr)
1 Japan 31,654,363 20.97 NA
2 China 17,990,360 11.92 NA
3 United Arab Emirates 11,095,731 7.35 NA
4 United States 10,406,804 6.89 NA
5 Malaysia 8,318,926 5.51 NA
6 Saudi Arabia 7,237,745 4.79 NA
7 South Korea 6,331,595 4.19 NA
8 Singapore 5,527,998 3.66 NA
9 Indonesia 5,087,779 3.37 NA
10 Germany 3,887,354 2.58 NA
11 Switzerland 3,607,139 2.39 NA
12 Burma (Myanmar) 3,349,739 2.22 NA
13 Qatar 2,863,182 1.90 NA
14 Russia 2,852,041 1.89 NA
15 Republic of Yemen 2,747,617 1.82 NA
16 Oman 2,605,594 1.73 NA
17 Philippines 2,091,432 1.39 NA
18 Brazil 2,046,598 1.36 NA
19 India 1,951,057 1.29 NA
20 Thailand 1,729,333 1.15 NA
21 United Kingdom 1,484,867 0.98 NA
22 Hong Kong 1,423,824 0.94 NA
23 Vietnam 1,308,654 0.87 NA
24 Italy 1,284,733 0.85 NA
25 France 1,180,376 0.78 NA
26 Netherlands 924,989 0.61 NA
27 Canada 818,319 0.54 NA
28 Belgium 675,464 0.45 NA
29 South Africa 673,583 0.45 NA
30 New Zealand 587,870 0.39 NA
31 Algeria 565,497 0.37 NA
32 Laos 474,314 0.31 NA
33 Vanuatu 455,212 0.30 NA
34 Sweden 448,927 0.30 NA
35 Israel 402,613 0.27 NA
36 Ukraine 397,595 0.26 NA