English

|

Polski

|

Deutsch

|

Français

|

Español

|

Русский

|

中文

Your are here: Online Shopping > Countries in the World > Armenia > Armenia Business Holidays

Armenia Business Holidays: 2015
2015
1 January New Year Day (Նոր տարի)
6 January Orthodox Christmas (Ծնունտ)
28 January Army Day (Բանակի օր)
8 March International Women's Day (Կանանց տոն)
24 April Genocide Remembrance Day (Rzezi Ormian)
1 May International Workers' Day (Աշխատանքի օր)
9 May Victory and Peace Day (Հաղթանակի և խաղաղության տոն)
28 May Republic Day (Հանրապետության տոն)
5 July Constitution Day (Սահմանադրության օր)
21 September Independence Day (Անկախության տոն)
7 December Spitak Remembrance Day (w Giumri)
2016
1 January New Year Day (Նոր տարի)
6 January Orthodox Christmas (Ծնունտ)
28 January Army Day (Բանակի օր)
8 March International Women's Day (Կանանց տոն)
24 April Genocide Remembrance Day (Rzezi Ormian)
1 May International Workers' Day (Աշխատանքի օր)
9 May Victory and Peace Day (Հաղթանակի և խաղաղության տոն)
28 May Republic Day (Հանրապետության տոն)
5 July Constitution Day (Սահմանադրության օր)
21 September Independence Day (Անկախության տոն)
7 December Spitak Remembrance Day (w Giumri)
2017
1 January New Year Day (Նոր տարի)
6 January Orthodox Christmas (Ծնունտ)
28 January Army Day (Բանակի օր)
8 March International Women's Day (Կանանց տոն)
24 April Genocide Remembrance Day (Rzezi Ormian)
1 May International Workers' Day (Աշխատանքի օր)
9 May Victory and Peace Day (Հաղթանակի և խաղաղության տոն)
28 May Republic Day (Հանրապետության տոն)
5 July Constitution Day (Սահմանադրության օր)
21 September Independence Day (Անկախության տոն)
7 December Spitak Remembrance Day (w Giumri)